súgó szűrés
keresés

Gál Sándor: Folyó

Szerző
Gál Sándor
Kiadás éve
1978
Műfaj
vers
Kiadás helye
Bratislava
Kiadó
Madách Könyv- és Lapkiadó
Oldalszám
63
A szócikk szerzője
Márkus Béla

A csehszlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–1995 úgy tartja számon a kötetet, mint amellyel a költő a pályakezdő évek után először ért fel lírikusi lehetőségei csúcsára. Minőségi ugrás következett be a költészetében, vélekedett a kötet kétharmadát átvevő válogatott versek, az Új Atlantisz (1982) kritikusa, Szakolczay Lajos. Jellemzőnek mondta, hogy a cím jelölte jelkép tartalmával egyezően a versek áramlása egyszerre szimbolizál „időt, sorsot, történelmet, etikai tartást, állapotot, személyes és kollektív megnyilvánulást, egyént és közösséget”; a lírikus világát a „világmindenség” felé tágítva ki. Egybevágott ezzel mások értékítélete is. Azoké, akik méltatták, hogy az indulását meghatározó objektív tárgyiasság poétikai eljárásai, módszerei mellett (vagy inkább helyett) teret nyitott a személyes-vallomásos, metaforikus megszólalásnak, műbe transzponálva a létélményeken túl a társadalmi tapasztalatokat s történelmi emlékeket is. Az előbbire példaként szerepeltek az elmúlás, a halál érzetével viaskodó versek éppúgy, mint a szerelem örömeit „ómagyar” nyelven kifejezők: „csillagom virágom / szökik már az este / öltöztess vetkőztess / virágszép szemedbe / takargass kezeddel / boríts be hajaddal / csillagom virágom / teljes tenmagaddal // tedd szíved énmellém / holtig égő lángnak / virágos csillagnak / virágzó világnak” – kér és vall a csillagom virágom. Erről, valamint a siratóének egy védtelen táj felett címűről írta kollégája, Rácz Olivér, hogy „a magyar líra szépséges kezdeteinek legősibb hagyományait eleveníti fel a szívben és a költészet örök szólamában”. A gazdagodást poétikai s műfaji mintákkal, példákkal is szemléltették. A középkori vallásos költészet hagyományának felélesztése, „újraértése” a könyörgés, esdeklés olyan új formáit alakította ki, amelyek a magyar nemzetiség, a „provincia gondját” a kis népek általános gondjává emelték. A megmaradás gondja, a fölmorzsolódás veszélye pedig újra és újra megképzi a nemzethalál sejtelmét. E költészettípus jellemzése Varga Lajos Mártontól származik, aki szerint a közvetlen tapasztalat általánosabb problémaként fogalmazódik meg azáltal, hogy a költő észleli és kifejezi a „szorongó magyarban a maga életét uralni képtelen, kiszolgáltatott embert”.

A kötet verseit a szerző - eltérően a korábbiakétól - nem rendezi ciklusokba, hanem mintegy szabad folyást enged nekik – a medrüket azonban kijelöli. A meder a keret: elöl az agyagvár, hátul az új atlantisz; elöl a gyermekkori játék, az agyagból várépítés, a falak omlásának, ledőlésének biztos tudatában, ám a tragikum mozzanata nélkül. A „púpozom tornyozom / minden nap felrakom / isten ha emelné / ő se gyúrná szebbre / agyagvár-tegnapom” vershelyzete inkább a Camus-féle Sziszüphosz történetét mintázza, semmint Kőműves Kelemenét. A keretzáró költemény címével az eltűnés, a megsemmisülés sugalmazója. A vers – egyben a kötet – utolsó két sorának búcsúszavai a halál gondolatát hozzák közel: „alattam nem föld a föld / felettem nem ég az ég”; ekként Zrínyi Miklós sírfelirat-epigrammája két sorának – „Akár farkas, akár emésszen meg holló: / Mindenütt feljül ég, a föld lészen alsó” – hitbéli megbékélését tagadják.

A keret több olyan költeményt foglal magába, amely antológiadarabbá lett. Ilyenek például: távolodók, folyó, veszteségeink, könyörgés, homok, amelyek nemzeti önismeret dolgában betöltött értékmegnevező és értéktudatosító szerepüket Görömbei András hangsúlyozta. Ő a homok keletkezésének élményhátteréből annak a Ratkó Józsefnek a sugalmazó hatását emelte ki, akivel mások szerint Gál Sándor a „tragikus történelmi tudatban” találkozik. „dobóruszka / oltármélye borsi szülőszobája / hibbe balassi-csúcsa / a kassai dóm kőkriptája / s feltörik a valóság vastitka / sztregovától szklabonyán át / komáromig felfénylenek a tájak / szenc szép hívespatak-íze / stósz fenyőmagánya” – sorolja a vers a nemzeti hagyomány helyeit, anélkül, hogy megnevezné a személyt, aki „felfénylővé” tette ezeket. Ez játékos hangulatot teremt, mintegy rejtvényfejtésre buzdít. Esztétikai hatástényező a metonímiák, a névcserék feszültségteremtő ereje. A távolodók a nemzetiségi identitásvesztésről szól; a lírai én egy tudósító hangján kezdi, majd a költeményt uraló megszemélyesítés stilisztikai alakzatára bízza a távolodás, mozgás érzékeltetését. A „kifordul utánuk a csend / az ajtók száján / kifordul utánuk / a küszöb a kapu” otthonias térképzetétől a „mennek a tájak a vidékek / síkságok vonulnak / dombok döcögnek / a folyópartok kettétörnek” az idegenség térképzetének szemléltetéséig tágul a szemhatár. A térbeli távolodással az alakok önmagukból való kitántorgásának, az „öntudatlan vétkezőknek” a látomása készül. „önmagukból is kitántorognak / apáik szavát elfelejtik / tegnapjukat rejtve rejtik / néz utánuk küszöb kapu / néz a sötét kapubálvány / s kifordul az emlékük is / a megnémult ajtók száján” – habár a zárlat helyszínei és tárgyai ugyanazok, mint a kezdő képben, immár az otthontalanság jelzői. A címadó vers motívumának földrajzi, történelmi hátterét több kritikus megfestette. Egy-egy nép természeti környezete jellegzetes motívuma lehet költészetének is; így a folyó áttételesen utalhat a közép-európai sorsot megéneklő József Attilára is.

A lírai én saját ideje történelmi idő is – a nehezen mérhető nemzetiségi lét „múlása” pedig a sodrásban, sodortatásban fejeződik ki: „úszó farönkök fatörzsek névtelen / erdő-európája ó folyó ó folyó / nyelvem nyesetten esik kavicsos medred elé a sziget előtti iszapútra”. A süllyedés, az iszapba fúlás képéhez társul a másik veszélyé, a nyelvi bozótba akadásé: a „topolyák felett keringő fekete varjúszó / rekedt mássalhangzó-bozótjába tüskék / közé felnyársalódni ó folyó ó folyó”. A Folyó – ismét Görömbeit idézve – „jellegzetes virrasztó, könyörgő, jelentést tevő költői magatartással és komoly művészi erővel” szólal meg. 

Irodalom

Görömbei András, Kisebbségi magyar irodalmak, Debrecen, 1997, Kossuth Egyetemi Kiadó.

Márkus Béla, Gál Sándor, Budapest, 2017, Magyar Művészeti Akadémia. (Közelképek írókról)

Rácz Olivér, A folyó, Hét, 1979. május 26.

Szakolczay Lajos, Új Atlantisz, Új Forrás, 1983/3.

Varga Lajos Márton, Új Atlantisz, Népszava, 1983. szeptember 11.